Năm học 2020-2021 trường Mầm non An Hòa Thịnh được sáp nhập từ 3 trường đó là trường MN Sơn Thịnh củ, trường MN Sơn An củ và trường MN Sơn Hòa củ.

- Trường có 3 điểm trường, có 11 nhóm, lớp với 273 cháu.

  - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 31 người. Trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 04 người; Giáo viên: 22 người. Nhân viên: 04 người.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

TĐ đào tạo

Số năm trong ngành GD

Số năm công tác tại trường hiện tại

BC (HĐ)

Đảng viên

Dạy nhóm, lớp

Điện thoại

Email

Ghi chú

1

Lê Thị Quỳnh Ái

03/03/1984

GV

ĐH

16

3

BC

x

MG5T A

0763123539

aimamnonsonthinh@gmail.com

 

2

Nguyễn Thị Hương

07/01/1974

GV

ĐH

22

22

BC

x

MG5T A

0982111640

nguyenhuong0982111640@gmail.com

 

3

Nguyễn Thị Nhung

10/11/1973

GV

ĐH

29

29

BC

x

MG5T B

0903495946

nguyenthinhung10111973@gmail.com

 

4

Hồ Thị Huyền Trang

27/04/1988

GV

ĐH

11

1

BC

x

MG5T B

0961900260

hohuyentrang1988@gmail.com

 

5

Lê Thị Mai

12/02/1994

GV

ĐH

4

4

x

MG5T C

0382648310

lethimai9394@gmail.com

 

6

Phan Thị Thúy

10/06/1990

GV

ĐH

9

9

BC

x

MG5T C

0977051441

giandon106@gmail.com

 

7

Nguyễn Thị Hoàn

10/01/1990

GV

ĐH

8

1

BC

x

MG4T A

0973807590

thanhhoanst@gmail.com

 

8

Võ Thị Thúy

11/05/1974

GV

ĐH

22

22

BC

x

MG4T A

0346046964

nguyenduyen04022000@gmail.com

 

9

Đinh Thị Thành

07/12/1981

GV

ĐH

20

20

BC

x

MG4T B

0973348067

dinhthithanhmnsonhoa@gmail.com

 

10

Phan Thị Thanh Hòa

01/07/1990

GV

ĐH

9

3

BC

x

MG4T B

0865487320

thanhhoahuuhoan@gmail.com

 

11

Lê Thị Luân

26/03/1981

GV

ĐH

20

20

BC

x

MG4T C

0392693663

leluanmnsonhoa@gmail.com

 

12

Lê Thị Kim Liên

26/11/1967

GV

ĐH

35

35

BC

x

MG4T C

0392935973

hahocvu@gmail.com

 

13

Mai Thị Kim Hoa

10/09/1969

GV

ĐH

31

31

BC

x

MG3T A

0389784208

kimhoa0969@gmail.com

 

14

Nguyễn Thị Hiền

17/04/1974

GV

ĐH

 

 

BC

x

MG3T A

0393146066

nguyenhien1974@gmail.com

 

15

Đinh Thị Anh Vân

10/05/1980

GV

ĐH

20

20

BC

x

MG3T B

0365550791

linh301107@gmail.com

 

16

Hà Thị Giang

12/07/1973

GV

ĐH

29

29

BC

x

MG3T B

0376806522

giangsahs@gmail,com

 

17

Lê Thị Châu

02/08/1969

GV

ĐH

34

34

BC

X

MG3T C

0379293035

lethichausonan@gmail.com

 

18

Mai Thị Diệp Anh

01/02/1970

GV

ĐH

32

32

BC

X

MG3T C

0356605515

Maidiepanh010270@gmail.com

 

19

Trương Thị Thủy

25/08/1994

GV

ĐH

 

 

BC

 

MG3T A1

0911487210

Trươngthithuy.250894@gmail.com

 

20

Lê Thị Huyền

20/05/1997

GV

ĐH

 

 

BC

 

MG3T A

 

Huyenphap97@gmail.com

 

21

Nguyễn Thị Ly

12/01/1998

GV

ĐH

 

 

BC

 

MG3T B

0778593101

Nly065158@gmail.com

 

22

Nguyễn Thị Phương

28/02/1985

GV

ĐH

12

12

BC

X

MG 3TB1

0971204884

Phuongtrung284@gmail.com